Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Α.Λ.Π. δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν χωρίς κανένα μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό, μόνο μετά την κατάθεση της συνδρομής για κάθε θεματικό κύκλο.

Διευκρινήσεις

Ο κάθε θεματικός κύκλος μαθημάτων, αποτελείται από 8 διαλέξεις, διάρκειας 2,5 ωρών, (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των ερωτήσεων-τοποθετήσεων των σπουδαστών). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μια φορά κάθε εβδομάδα, απογευματινές ώρες,(εκτός εξαιρέσεων).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δυνατή μόνο με τον ειδικό Κωδικό Εισόδου ο οποίος εκδίδεται κατά την εγγραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα λόγω απρόβλεπτων παραγόντων να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα όσο αφορά τους εισηγητές, τις ημερομηνίες καθώς και τον χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, με την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως τους σπουδαστές με sms.

Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μην υλοποιήσει κάποιο κύκλο μαθημάτων εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση οι καταβληθείσες συνδρομές επιστρέφονται στους δικαιούχους, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ακύρωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει Αριθμό Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας (προσωπικό ή κοντινού του προσώπου). Σε αντίθετη περίπτωση, επιβαρύνεται τυχόν διατραπεζικά έξοδα εμβάσματος από την Τράπεζα του.

Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης δικαιώματος παρακολούθησης από οποιονδήποτε σπουδαστή, εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του για οποιονδήποτε λόγο επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του Κύκλου Μαθημάτων.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθημάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναδημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού.

Το Α.Λ.Π. έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στον Κύκλο μαθημάτων.

Εγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιούν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής του κάθε προγράμματος στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Π. Η θέση των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα διασφαλίζεται μόνο μετά την επιτυχή αποστολή της φόρμας εγγραφής και της εξόφλησης της συνδρομής.

Ακύρωση Εγγραφής

Μετά την δήλωση συμμετοχής και την εξόφληση της συνδρομής δεν είναι δυνατή η επιστροφή της ή η μεταφορά της σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί, και κορυφαίοι ειδικοί, οι οποίοι καταθέτουν εκλαϊκευμένα τις γνώσεις τους, για θέματα των τομέων τους, και ακολουθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος με τους σπουδαστές.

Δείτε εδώ μερικούς από τους εισηγητές που έχουν διδάξει στο Α.Λ.Π.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές η παρακολούθηση των διαλέξεων του κύκλου μαθημάτων, με δικαίωμα απουσιών δύο (2) ανά κύκλο. Με την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους στους σπουδαστές απονέμεται το ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο λαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.

Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Το Α.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.